Privacy Verklaring
Cookie Beleid
Algemene Voorwaarden

Privacy Verklaring

TopRev BV respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk blijft. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens we verzamelen als u onze diensten en/of producten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen. We vertellen u ook wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot uw gegevens en hoe lang wij uw gegevens bewaren. Hebt u na het lezen hiervan nog vragen over ons privacybeleid, dan kan u dit laten weten via het email adres onderaan.

Verwerkingsdoeleinden en bewaartermijn
TopRev BV verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de doelen die u hieronder terugvindt. Daarbij gebruiken wij zowel gegevens die u ons meedeelt als gegevens die wij zelf verzamelen (bijvoorbeeld over uw bezoek aan onze website). Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken, of gedurende de tijd die de wet voorschrijft (vb. bewaarplicht boekhoudkundige documenten).

Rechtsgronden van de verwerking
TopRev BV verwerkt persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:
• toestemming (vb. nieuwsbrieven en uitnodigingen versturen; gevoelige gegevens verzamelen)
• noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
• noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
• noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigd belang om te ondernemen

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van de rechtsgrond toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming opnieuw in te trekken voor de toekomst.

Doorgifte aan derden
TopRev BV verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel delen wij uw gegevens intern met onze medewerkers (in dienstverband of op zelfstandige basis). Verder delen wij uw gegevens uitsluitend met derde partijen voor:
• het uitvoeren van uw bestelling
• het verzorgen van de websiteomgeving
• het verzorgen van de IT-infrastructuur
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Onze medewerkers en de derden die wij inschakelen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij garanderen dat zij hiertoe de nodige beveiligingsmaatregelen hebben genomen. Wij delen uw persoonsgegevens enkel met leveranciers binnen de Europese Unie. Sommige van onze leveranciers zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Wij delen uw persoonsgegevens enkel met derden buiten de EU wanneer zij een verwerkingsovereenkomst hebben ondertekend en voldoende bescherming garanderen op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (vb. EU-VS Privacy Shield).

Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens
U heeft recht op inzage van de persoonsgegeven die wij van u bijhouden en u kan ze (laten) verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn. U kan uw persoonsgegevens ook laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. U heeft ook het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te vragen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere partij. U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.
Om de bovenvermelde rechten uit te oefenen, volstaat het om te e-mailen naar het email adres onderaan Om misbruik te voorkomen, vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen (evt. met onzichtbaar gemaakte pasfoto).

Klachten
Hebt u vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy? Contacteer ons dan via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Wijziging privacy statement
TopRev BV kan zijn privacy statement wijzigen. Wij zullen deze wijziging aankondigen op onze website. Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 20/02/2020

Cookie Beleid

Algemene Voorwaarden

Definities

Tenzij anders bepaald in de overeenkomst, hebben de hierna volgende begrippen doorheen de overeenkomst de volgende betekenis:
– TopRev BV: TopRev BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Hospicestraat 131, B-9180 Moerbeke-Waas en met ondernemingsnummer 0718.722.191.
– Klant: De natuurlijke persoon of vennootschap aan wie TopRev BV een offerte of bestelbon toestuurt en/of die een bestelling plaatst bij TopRev BV.
– Overeenkomst: Deze algemene voorwaarden tezamen met de door beide partijen aanvaarde offerte en/of bestelbon.

Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, producten en diensten die TopRev BV voorstelt, aanbiedt, levert en/of uitvoert of laat uitvoeren.
Door een bestelling te plaatsen of een factuur van TopRev BV te betalen, erkent de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze te aanvaarden.
Afwijkingen op deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard.
In geval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige algemene voorwaarden en de offerte of bestelbon, heeft de offerte of bestelbon voorrang.

Rechten en plichten van partijen

De verplichtingen van TopRev BV in het kader van de overeenkomst worden steeds beschouwd als inspanningsverbintenissen. TopRev BV zal de diensten uitvoeren met de nodige zorg en aandacht, zoals redelijkerwijze van een dienstverlener met eenzelfde ervaring en in dezelfde omstandigheden verwacht mag worden.
TopRev BV levert de diensten in volledige onafhankelijkheid. Er wordt geen partnerschap of enige gezagsrelatie gecreëerd tussen de partijen en/of diens werknemers of aangestelden.
De klant zal alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig aan TopRev BV ter beschikking stellen. De klant is als enige verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die hij aan TopRev BV overmaakt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. TopRev BV heeft niet de verplichting om de door de klant bezorgde gegevens te verifiëren en mag er steeds van uitgaan dat de informatie die door de klant wordt bezorgd actueel, volledig en correct is. De klant garandeert dat hij gerechtigd is om te beschikken over de informatie, gegevens, modellen, foto’s, logo’s, omschrijvingen en enige andere elementen die hij aan TopRev BV overmaakt en verklaart en garandeert dat TopRev BV deze mag gebruiken, kopiëren, reproduceren, publiek maken en (online) publiceren, waar relevant aanpassen en wijzigen, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. De klant vrijwaart TopRev BV voor en tegen enige klachten, vorderingen, aanspraken en/of schade die wordt veroorzaak ten gevolge van het ontbreken van de noodzakelijke toestemmingen en licentie m.b.t. de door de klant bezorgde gegevens. De klant zal aan TopRev BV uitsluitend gegevens en materialen bezorgen, waarvan de klant zelf de originelen en/of duplicaten bewaart.
TopRev BV kan de klant steeds verzoeken om schriftelijk te bevestigen dat de gegevens waarover TopRev BV beschikt en/of de (inhoud van de) publicatie die TopRev BV voorstelt correct zijn en door de klant worden goedgekeurd. Bij gebreke aan schriftelijk antwoord vanwege de klant uiterlijk binnen 3 werkdagen na verzending van dergelijk verzoek per e-mail, sms of chat via de door de partijen gewoonlijk gebruikte kanalen, wordt het door TopRev BV bezorgde publicatievoorstel geacht te zijn aanvaard door de klant.
In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de klant van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van facturen of voorschot(ten), is TopRev BV gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de klant aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de klant.

Duur van de overeenkomst

De duur van de overeenkomst wordt bepaald in de offerte of bestelbon. Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde duur en de offerte of bestelbon daarbij geen opzegtermijn vermeldt, kan TopRev BV de overeenkomst beëindigen mits naleving van een opzegtermijn van twee (2) maanden.
Elk van de partijen kan, onverminderd haar recht op schadevergoeding, de overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbinden ten laste van de andere partij, door de verzending van een kennisgeving per aangetekend schrijven:
– Indien de andere partij zich in algemene staking van betaling of een situatie van faillissement bevindt of kennelijk onvermogend is;
– In geval van bewijs of ernstige vermoedens van fraude, gepleegd door de andere partij;
– Indien de andere partij een materiële bepaling of voorwaarde van de Overeenkomst schendt en nalaat de situatie recht te zetten, binnen een termijn van tien (10) dagen na schriftelijk verzoek daartoe.
Indien de overeenkomst wordt beëindigd zal de klant TopRev BV in elk geval vergoeden voor alle prestaties die tot op het ogenblik van beëindiging reeds werden geleverd.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van TopRev BV vloeit voort uit een inspanningsverbintenis, waarvan de niet-naleving steeds degelijk door de klant moet worden aangetoond.
TopRev BV is niet aansprakelijk voor enige onrechtstreekse- of gevolgschade. Wordt in elk geval (niet limitatief) beschouwd als onrechtstreekse schade: verlies van inkomsten, verlies van verwachte winst, verlies van kansen of vooruitzichten, verlies van gegevens (de klant bewaart steeds zelf het origineel of minstens een kopie van de door hem overgemaakte gegevens), reputatieschade, gemiste besparingen, verminderde goodwill.
De totale aansprakelijkheid van TopRev BV in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst is (ongeacht of het gaat om een contractuele of buitencontractuele vordering) steeds beperkt tot het bedrag dat door de klant werd betaald of nog te betalen is, voor die specifieke diensten, offerte of bestelbon waaronder de schade werd veroorzaakt. Indien de betrokken diensten, bestelbon of offerte lopen over een periode van meer dan 1 kalenderjaar, is de aansprakelijkheid van TopRev BV steeds beperkt tot 2 x de waarde daarvan in het laatste afgelopen kalenderjaar.
De aansprakelijkheidsbeperkingen zoals hierin omschreven gelden niet voor schade die wordt veroorzaakt ten gevolge van zware fout, opzet of fraude van TopRev BV, of voor enige andere aansprakelijkheid die overeenkomstig toepasselijk recht niet kan worden beperkt.

Prijzen en offertes

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden prijzen en tarieven steeds opgenomen in Euro en excl. BTW en enige andere accijnzen, royalties of kosten.
Prijzen vermeld op de website, in folders of andere publicaties, zijn indicatief en kunnen op elk ogenblik door TopRev BV worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Zij vormen geen bindend aanbod
Tenzij anders overeengekomen in de offerte of bestelbon, worden diensten aan vaste prijs voorafgaand aan de uitvoering ervan gefactureerd. Diensten die worden geleverd aan dag- of uurtarief worden behoudens andersluidende bepaling maandelijks gefactureerd, in overeenstemming met de tot op dat ogenblik geleverde prestaties.
TopRev BV mag de overeengekomen prijzen jaarlijks in januari aanpassen, in overeenstemming met de volgende formule: Nieuwe prijs = Oorspronkelijke prijs * (0,2 + 0,8 * (Nieuwe index \ Oorspronkelijke index)). Waarbij:
– Oorspronkelijke prijs = prijs bij aanvang van de overeenkomst of opdracht;
– Oorspronkelijke index = de gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde” van de maand die meteen voorafgaat aan de datum van de offerte of bestelbon.
– Nieuwe index = de gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde” van de maand voorafgaand aan de datum van indexatie.

Facturatie en betaling

Facturen zijn door de klant te betalen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Een factuur die niet wordt geprotesteerd door de klant binnen 8 dagen na factuurdatum, wordt geacht te zijn aanvaard door de klant. Betaling van een factuur wordt steeds beschouwd als de aanvaarding ervan.
Vanaf het verstrijken van de betaaltermijn, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een conventionele interest verschuldigd, gelijk aan de intrestvoet bepaald in art. 5 van de Wet betalingsachterstand (W. 02/08/2002), vermeerderd met 3%. Bovendien wordt ter compensatie een forfaitaire verhoging toegepast, ten belope van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van honderd (100) euro per factuur.
Indien TopRev BV redelijkerwijze twijfels heeft bij de kredietwaardigheid van de klant, mag TopRev BV volledige voorafbetaling of andere zekerheid tot betaling verlangen, alvorens de producten of diensten op te starten, voort te zetten en/of op te leveren.

Nietigheid

De eventuele nietigheid van een bepaling van de overeenkomst, dan wel een onderdeel van een bepaling, zal geen invloed hebben op de geldigheid van de rest van die bepaling, noch op de andere clausules. De partijen zullen in dergelijke situatie de nietige clausule vervangen door een geldige bepaling, die zo veel als mogelijk het beoogde doel van de oorspronkelijke bepaling bereikt.

Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot naleving van de overeenkomst indien en voor zover deze verhinderd is door een situatie van overmacht. Indien de uitvoering van de overeenkomst gedurende meer dan dertig (30) dagen wordt verhinderd, ten gevolge van overmacht, heeft elk van de partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
Wordt beschouwd als overmacht voor de toepassing van deze clausule: Een situatie die de normale uitvoering van de overeenkomst al dan niet tijdelijk geheel of gedeeltelijk verhindert, buiten de wil van de betrokkene partij, zoals (niet limitatief) brand, overstroming, natuurramp, embargo’s, blokkades, langdurige afwezigheid van cruciale medewerkers, wettelijke beperkingen, instructies van de overheid, storing van elektriciteit, internetverbinding of telecommunicatie netwerk, etc..
Toepasselijk recht en oplossing van geschillen
De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden uitsluitend door het Belgische recht beheerst. Elke betwisting van welke aard ook in het kader van de overeenkomst behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het arrondissement Dendermonde.

TopRev Digital Marketing

Contacteer ons nu!

Bekijk wat we samen kunnen realiseren voor uw bedrijf!

Blij om van gedachten te wisselen!

© TopREV BV | BE 0718.722.191